INDIVIDUÁLNÍ LOGOPEDICKÁ PÉČE PRO DĚTI

Ve své práci se zaměřuji především na narušenou komunikační schopnost u dětí:
 • náprava vadné výslovnosti hlásek u dětí
 • rozvoj řeči u dětí s opožděným vývojem řeči
 • rozvoj řeči u dětí s vývojovou dysfázií
 • práce s dětmi s poruchou plynulosti řeči
 • práce s dětmi z bilingvního prostředí

Dále nabízím:

 • logopedickou diagnostiku dětí
 • logopedické poradenství
 • pomoc při kontaktování se specializovanými zařízeními (speciálně-pedagogické centrum, pedagogicko-psychologická poradna …)

Porucha řeči je vždy komplexní a úzce souvisí s dalšími psychickými funkcemi. Proto v průběhu logopedické péče budou rozvíjeny i související funkce jako fonematický sluch, motorika, grafomotorika, motorika mluvidel, dechové cvičení, zrakové vnímání, sluchové vnímání, rozvoj slovní zásoby, vyjadřování, myšlení a paměti.Pro Vaše děti budou připraveny různá hravá cvičení, zajímavé pomůcky, logopedické zrcadlo, básničky, říkanky.

Logopedickou péči provádím dle telefonických objednávek. Cena každého sezení je 300 Kč.
Každá návštěva trvá cca 30 minut. Většinou klienti dochází pravidelně jedenkrát za 14 dní. Po celou dobu jsou rodiče na terapii přítomni.

Důležité informace pro rodiče

Vážení rodiče,

aby byla logopedická péče Vašeho dítěte co nejefektivnější a podařilo se nám rychle dosáhnout našeho společného cíle, je velmi nutná Vaše spolupráce. Pouze samotná logopedická péče u logopeda k odstranění nesprávné výslovnosti a vyvození správné výslovnosti hlásek nestačí. Nejdůležitější je Vaše pravidelné domácí trénování. Čím intenzivnější a pravidelnější bude trénink v domácím prostředí, tím rychleji bude výslovnost  Vašeho dítěte upravena. Práce rodiny, logopeda, případně dalších odborníků je dlouhodobá a vyžaduje velkou trpělivost.

Jak správně trénovat:

 • postupovat podle doporučení logopeda
 • je důležité cvičit DENNĚ
 • trénovat v krátkých intervalech, ale s pozorností dítěte – 10krát denně 2-3minuty (je dobré rozložit si pravidelné časy pro cvičení, aby dítě mělo pevně stanovená pravidla a získalo návyk denní povinnosti). Jen pravidelnost a Vaše trpělivost přinese výsledek – zlepšení.
 • Nezapomeňte na motivaci, než začnete cvičit. Nejlépe cvičíme před zrcadlem tak, aby dítě mohlo sledovat sebe i Vás.
 • Důležité je dítě pochválit za sebemenší úspěch (můžete dítě odměnit i drobností – nálepka do logo sešitu, drobná sladkosti, oblíbená činnost atd.) Každý rodič zná a ví, co na něj zabere.
 • Se svým dítětem nenacvičujete jen správnou výslovnost vadné nebo chybějící hlásky, ale součástí logopedického nácviku je i rozvoj komunikačních dovedností dítěte, správného dýchání, rozvoj fonematického sluchu, rozvoj motoriky – grafomotoriky a paměti. Doporučuji vám proto v každé volné chvílí – denně – co nejvíce s dětmi povídat, zpívat, říkat si s nimi říkanky, básničky a číst jim přiměřeně dlouhé pohádky. Televize sice děti zabaví, ale neodpoví na jejich zvídavé otázky.

Děkuji za spolupráci a těším se na setkávání s Vámi.

Další novinky na webu

V případě dotazů volejte: (+420) 776 791 263