Vývojová dysfázie

 

Jedná se o specificky narušený vývoj řeči, který se projevuje ztíženou schopností naučit se verbálně komunikovat, i když podmínky pro rozvoj řeči dítěte jsou přiměřené a dostatečné.

Hlavními znaky vývojové dysfázie:
Dítě používá vlastní vytvořená slova, komolí slova. Má problémy poskládat slova do správné struktury (vytvořit smysluplné věty, souvětí).  Řečový projev je celkově nesrozumitelný.  Malá aktivní slovní zásoba. Mluvený projev je v nepoměru s celkovými rozumovými schopnostmi dítěte. Verbální složka je výrazně podprůměrná, zatím co neverbální je průměrná nebo nadprůměrná.  Objevují se také deficity v oblasti jemné motoriky, grafomotoriky, paměti, pozornosti, zrakovém vnímání, pravo-levé orientaci.  Také úroveň kresby dítěte je vzhledem k jeho věku nízká. V kresbě chybí detaily.

dscf8637-small